หน้าแรกคู่มือการใช้ยา & รายชื่อยากว่า 1,000 ชนิด !!

คู่มือการใช้ยา & รายชื่อยากว่า 1,000 ชนิด !!

ยาแก้ปวดลดไข้

 • แอสไพริน (Aspirin, Salicylate) ชื่อทางการค้า : แอสไพรินบีดี (Aspirin BD), แอสเปนต์ (Aspent), แอสเปนต์-เอ็ม (Aspent-M), เอนทาริน (Entarin), แอกโทริน (Actorin) ฯลฯ
 • พาราเซตามอล (Paracetamol, Acetaminophen) ชื่อทางการค้า : ไทลินอล (Tylenol), ซาร่า (Sara), พานาดอล (Panadol), คาลปอล (Calpol), ดาก้า (Daga), เทมปร้า (Tempra), พาราแคพ (Paracap), พาราเซต (Paracet), พารามอล (Paramol), ซีมอล (Cemol), ไบโอเจสิก (Biogesic) ฯลฯ
 • ทรามาดอล (Tramadol) ชื่อทางการค้า : อนาดอล (Anadol), อแมนดา (Amanda), มาดอล (Madol), ทรามอล (Tramol), ทรามาเมด (Tramamed) ฯลฯ

ยาแก้คัดจมูก

 • ยาป้ายจมูกเอฟีดรีน (Ephedrine nosedrop)
 • ซูโดเอฟีดรีน (Pseudoephedrine) ชื่อทางการค้า : แม็กซิเฟด (Maxiphed), ซูโดเซียน (Sudosian) ฯลฯ

ยาแก้ไอ

 • ยาแก้ไอ (Antitussives) ชื่อทางการค้า : ยาแก้ไอน้ำดำ (M. tussis, Brown Mixture)
  • เดกซ์โทรเมทอร์แฟน (Dextromethorphan) ชื่อทางการค้า : เดกซ์โทรราล (Dextroral), คอร์ทัส (Cortuss), โรมิลาร์ (Romilar) ฯลฯ
 • ยาขับเสมหะ (Expectorants) ชื่อทางการค้า : มิสต์แอมมอนคาร์บ (Mist. Ammon. Carb.), มิสต์โพแทสเซียมไอโอไดด์ (Mist. Potassium Iodide), มิสต์สกิลแอมมอน (Mist. Scill Amoon.)
 • ยาละลายเสมหะ (Mucolytic agents)
  • บรอมเฮกซีน (Bromhexine)
  • อะซิทิลซิสเทอีน (Acetylcysteine)

ยาแก้อาเจียน

 • ไดเมนไฮดริเนต (Dimenhydrinate) ชื่อทางการค้า : ดรามามีน (Dramamine), เดนิม (Denim), กราวอล (Gravol), นอซามีน (Nausamine), นาวามิน (Navamin) ฯลฯ
 • เมโทโคลพราไมด์ (Metoclopramide) ชื่อทางการค้า : พลาซิล (Plasil), เอมีทาล (Emetal), มาริล (Maril), มาโนซิล (Manosil), เมตซิล (Met-Sil), นอซิล (Nausil) ฯลฯ
 • ดอมเพอริโดน (Domperidone) ชื่อทางการค้า : โมทิเลียม (Motilium), โมทิเลียม เอ็ม (Motilium-M), โมแล็กซ์ (Molax), ดอมิโดน (Domidone), ดอเมอร์ดอน (Domerdon) ฯลฯ
 • แอนติสปาสโมดิก (Antispasmodics)
  • อะโทรปีน (Atropine) ชื่อทางการค้า : อะลูแม็ก (Alumag) ฯลฯ
  • ไฮออสซีน (Hyoscine) ชื่อทางการค้า : บัสโคแพน (Buscopan), บัสโคโน (Buscono), บูทิล (Butyl), สโคพาส (Scopas) ฯลฯ

ยาขยายหลอดลม

 • อะมิโนฟิลลีน (Aminophylline)
 • ทีโอฟิลลีน (Theophylline) ชื่อทางการค้า : ทีโอทริม (Theotrim), แซนเทียม (Xanthium) ฯลฯ
 • ยากระตุ้นบีตา 2 (Beta-2 agonists)
  • ซาลบูทามอล (Salbutamol) ชื่อทางการค้า : ซาลบูเซียน (Salbusian), เวนโลทิน (Ventolin), แอสมาซอล (Asmasal) ฯลฯ
  • เทอร์บูทาลีน (Terbutaline) ชื่อทางการค้า : แอสมาเซียน (Asthmasian), บริคานิล (Bricanyl), เทอร์บูลิน (Terbulin) ฯลฯ
 • ไอพราโทรเพียมโบรไมด์ (Ipratropium bromide) ชื่อทางการค้า : อะโทรเวนต์ (Atrovent), บีโรดูอัล (Berodual), เฟโนเทอนอล (Fenoterol)

ยาแก้แพ้/แอนติฮิสตามีน

 • คลอร์เฟนิรามีน หรือ คลอเฟนิรามีน (Chlorpheniramine) ชื่อทางการค้า : คลอร์เฟโน (Chlorpheno), คลอร์ไพรามีน (Chloryramine), โคฮิสแตน (Cohistan) ฯลฯ
 • ไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine) ชื่อทางการค้า : เบนาดริล (Benadryl)
 • ไฮดรอกไซซีน (Hydroxyzine) ชื่อทางการค้า : อาทาแรกซ์ (Atarax), ฮิสแตน (Histan), ไฮซิน (Hizin) ฯลฯ
 • ลอราทาดีน (Loratadine) ชื่อทางการค้า : คลาริทีน (Clarityne), คลาริด (Clarid), ลอราดีน (Loradine), อัลเลอร์ซิล (Allersil) ฯลฯ

ยาลดความดัน

 • ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ (Hydrochlorothiazide – HCTZ) ชื่อทางการค้า : ไดคลอไทรด์ (Dichlotride), ไฮโดรไซด์ (Hydrozide) ฯลฯ
 • รีเซอร์พีน (Reserpine) ชื่อทางการค้า : รีเซอร์ (Reser), เบดิน (Bedin), ไฮดราเรส (Hydrares) ฯลฯ
 • ยาต้านบีตา / ยาปิดกั้นบีตา (Beta-blockers)
  • โพรพราโนลอล (Propranolol) ชื่อทางการค้า : อินเดอราล (Inderal), เพอร์ลอล (Perlol), โพรลอล (Prolol) ฯลฯ
  • อะทีโนลอล (Atenolol) ชื่อทางการค้า : พรีโนลอล (Prenolol), เทนอร์มิน (Tenormin) ฯลฯ
 • ยาต้านแคลเซียม (Calcium antagonists)
  • ไนเฟดิพีน (Nifedipine) ชื่อทางการค้า : อะดาแลต (Adalat), อะดาแลตซีอาร์ (Adalat CR), เนลาพีน (Nelapine), ไนเฟแลต (Nifelat) ฯลฯ
  • แอมโลดิพีน (Amlodipine) ชื่อทางการค้า : นอร์วาสก์ (Norvasc) ฯลฯ
  • ฟิโลดิพีน (Felodipine) ชื่อทางการค้า : เฟลิม (Felim), ฟิโลเทน (Feloten) ฯลฯ
 • ยาต้านเอซ / เอซีอีอินฮิบิเตอร์ (ACE inhibitors)
  • อีนาลาพริล (Enalapril) ชื่อทางการค้า : อีนาริล (Enaril), อะนาพริล (Anapril), เรนิเทค (Renitec) ฯลฯ
  • แคปโทพริล (Captopril) ชื่อทางการค้า : คาโพเทน (Capoten), เจมซิล (Gemzil) ฯลฯ

ยาขับปัสสาวะ

 • ฟูโรซีไมด์ (Furosemide) ชื่อทางการค้า : ลาซิกซ์ (Lasix), ไดรีน (Dirine), ฟูเรติก (Furetic) ฯลฯ
 • ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ (Hydrochlorothiazide – HCTZ) ชื่อทางการค้า : ไดคลอไทรด์ (Dichlotride), ไฮโดรไซด์ (Hydrozide) ฯลฯ

ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

 • อินโดเมทาซิน (Indomethacin) ชื่อทางการค้า : อินโดซิน (Indocin), อินโดเมด (Indomed), ไอดีซี (IDC) ฯลฯ
 • ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) ชื่อทางการค้า : บรูเฟน (Brufen), บรูเมด (Brumed), ไบโบรเฟน (Ibrofen), โพรบูเฟน (Probufen), ไฮดิ (Heidi) ฯลฯ
 • นาโพรเซน (Naproxen) ชื่อทางการค้า : นาโพรซิลแอลอี (Naprosyn LE), นาโพรเซียน (Naprosian), นาโพรเฟลกซ์ (Naproflex), โพรเซน (Proxen), ซินเฟลกซ์ (Synflex) ฯลฯ
 • ไดโคลฟีแนค (Diclofenac) ชื่อทางการค้า : ไดฟีแนค (Difenac), ไดฟีโน (Difeno), โดซาแนค (Dosanac), ฟีแนค (Fenac), โวลทาเรน (Voltaren) ฯลฯ
 • กรดเมเฟนามิค (Mefenamic acid) ชื่อทางการค้า : พอนสแตน (Ponstan), เฟนามิค (Fenamic), พานามิค (Panamic), เมเฟน (Mefen) ฯลฯ
 • ไพร็อกซิแคม (Piroxicam) ชื่อทางการค้า : ไพร็อกโซน (Piroxone), เฟลดีน (Feldene), เฟลแคม (Felcam), ฟลามิค (Flamic), ไพร็อกเซน (Piroxen) ฯลฯ

สเตียรอยด์

 • เพรดนิโซโลน (Prednisolone) ชื่อทางการค้า : เพรดเนอร์โซน (Prednersone) ฯลฯ
 • เดกซาเมทาโซน (Dexamethasone) ชื่อทางการค้า : เดกซอน (Dexon), ออราเดกซอน (Oradexon) ฯลฯ
 • ไฮโดรคอร์ติโซน (Hydrocortisone) ชื่อทางการค้า : โซลู-คอร์เทฟ (Solu-Cortef) ฯลฯ
 • เมทิลเพรดนิโซโลน (Methylprednisolone) ชื่อทางการค้า : โซลู-เมดรอล (Solu-Medrol) ฯลฯ
 • ไตรแอมซิโนโลนอะเซโทไนด์ (Triamcinolone acetonide) ชื่อทางการค้า : ชินคอร์ต (Shincort), เคนาคอร์ตเอ (Kenacort-A) ฯลฯ

ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ

 • เพนิซิลลินวี (Penicillin V) ชื่อทางการค้า : เพนวี (Pen V), เพนวิซิล (Penvisil) ฯลฯ
 • อะม็อกซีซิลลิน (Amoxicillin) ชื่อทางการค้า : อะม็อกซิลลิน (Amoxcillin), อะม็อกซิล (Amoxil), เอเชียม็อกซ์ (Asiamox), ไอบิอะม็อกซ์ (Ibiamox) ฯลฯ
  • โคอะม็อกซิคลาฟ (Co-amoxiclav) ชื่อทางการค้า : ออกเมนทิน (Augmentin), ออกเพน (Augpen), คาวูม็อกซ์ (Cavumox) ฯลฯ
 • ไดคล็อกซาซิลลิน (Dicloxacillin) ชื่อทางการค้า : ไดโคลซิล (Diclocil), ไดคล็อกเซีย (Dicloxia), ไดคล็อกซิลลิน (Dicloxillin), โดร็อกซ์ (Dorox) ฯลฯ
 • อิริโทรมัยซิน (Erythromycin) ชื่อทางการค้า : อีริมัยซิน (Erimycin), อีริซิน (Erycin), ไอโลโซน (Ilosone) ฯลฯ
  • ร็อกซิโทรมัยซิน (Roxithromycin) ชื่อทางการค้า : รูลิด (Rulid) ฯลฯ
 • เตตราไซคลีน (Tetracycline) ชื่อทางการค้า : เตตราโน (Tetrano) ฯลฯ
  • ดอกซีไซคลีน (Doxycycline) ชื่อทางการค้า : ดอกซิน (Doxin), ดอกไซคลีน (Doxycline), ไวบรามัยซิน (Vibramycin) ฯลฯ
 • คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) ชื่อทางการค้า : คลอแรมโน (Chloramno), เลโวไมเซทิน (Levomycetin) ฯลฯ
 • โคไตรม็อกซาโซล (Co-trimoxazole) ชื่อทางการค้า : แบคทริม (Bactrim), แบซิน (Bacin), ไตรพริม (Triprim), เมทริม (Metrim) ฯลฯ
 • เมโทรไนดาโซล (Metronidazole) ชื่อทางการค้า : ไบโอจิล (Biogyl), ฟลาจิล (Flagyl), เมทราโซล (Metrazole), เมโทรวิด (Metrovid) ฯลฯ
 • คีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ชื่อทางการค้า : ไนโซรัล (Nizoral), คีโนรัล (Kenoral), คีตาซอน (Ketazon), ฟังกาซอล (Fungazol) ฯลฯ
  • ไอทราโคนาโซล (Itraconazole) ชื่อทางการค้า : ไอทราคอน (Itracon), นอร์สปอร์ (Norspor), สปอรัล (Sporal) ฯลฯ
 • กริซีโอฟุลวิน (Griseofulvin) ชื่อทางการค้า : กริฟุลวิน (Grifulvin), กริสฟลาวิน (Grisflavin), กริวิน (Grivin) ฯลฯ
 • นอร์ฟล็อกซาซิน (Norfloxacin) ชื่อทางการค้า : เล็กซินอร์ (Lexinor), จานาซิน (Janacin) ฯลฯ
  • โอฟล็อกซาซิน (Ofloxacin) ชื่อทางการค้า : โอ-ฟล็อกซ์ (O-Flox), โอฟล็อกซิน (Ofloxin), ทาริวิด (Tarivid), ยาหยอดหูทาริวิด (Tarivid Otic Solution) ฯลฯ
  • ไซโพรฟล็อกซาซิน (Ciprofloxacin) ชื่อทางการค้า : ไซฟล็อกซิน (Cifloxin), ไซฟล็อกซ์ (Cyflox), ไซแลบ (Cilab), ไซโพรเบย์ (Ciprobay), ยาหยอดตาไซล็อกแซน (Ciloxan) ฯลฯ
 • สเตรปโตมัยซิน (Streptomycin) ชื่อทางการค้า : สเตรปโตมัยซิน ซัลเฟต เอ็มแอนด์เฮช (Streptomycin Sulfate M&H), สเตรปโต (Strepto)
 • ไอเอ็นเอช/ไอโซไนอะซิด (INH/Isoniazid) ชื่อทางการค้า : ไอโซไนอะซิด (Isoniazid)
 • ไรแฟมพิซิน (Rifampicin) ชื่อทางการค้า : ไรฟาดิน (Rifadin), ไรแฟมพิซิน (Rifampicin) ฯลฯ
 • อีแทมบูทอล (Ethambutol) ชื่อทางการค้า : อีแทม (Etham), เอทบูทอล (Ethbutol), แลมบูทอล (Lambutol) ฯลฯ
 • ไพราซินาไมด์ (Pyrazinamide) ชื่อทางการค้า : พีซีเอ (PZA), ไพราไมด์ (Pyramide) ฯลฯ
 • อะไซโคลเวียร์ (Acyclovir) ชื่อทางการค้า : เอซีวี (A.C.V), อะไซเวียร์ (Acyvir), ไซโคลแรกซ์ (Cyclorax), โซวิแรกซ์ (Zovirax) ฯลฯ

ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ/ยาขับลม

 • ยาธาตุน้ำแดง (Mixt. Stomachica)
 • มิกต์คาร์มิเนตีฟ (Mixt. Carminative)
 • ไซเมทิโคน (Simethicone) ชื่อทางการค้า : แอร์เอ็กซ์ (Air-X), แอร์ร็อกซ์ (Airrox) ฯลฯ
 • โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate) ชื่อทางการค้า : โซดามินต์ (Sodamint) ฯลฯ
 • ผงถ่านกัมมันต์ (Activated charcoal) ชื่อทางการค้า : อัลตราคาร์บอน (Ultracarbon) ฯลฯ

ยารักษาโรคกระเพาะ

 • ยาต้านกรด / ยาลดกรด (Antacids) ชื่อทางการค้า : อะลูแมก (Alumag) ฯลฯ
  • อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (Aluminium hydroxide)
  • แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (Magnesium hydroxide)
 • ไซเมทิดีน (Cimetidine) ชื่อทางการค้า : ไซดีน (Cidine), ไซมิดีน (Cimidine), ไซทิดีน (Citidine), อัลซีดีน (Ulcedine) ฯลฯ
 • รานิทิดีน (Ranitidine) ชื่อทางการค้า : ซานิดีน (Xanidine), ซานาเมต (Zanamet), แซนแทค (Zantac) ฯลฯ
 • โอเมพราโซล (Omeprazole) ชื่อทางการค้า : มิราซิด หรือ ไมราซิด (Miracid), โลเซค (Losec)  ฯลฯ

ยาแก้ท้องเดิน

 • โลเพอราไมด์ (Loperamide) ชื่อทางการค้า : อิโมเดียม (Imodium), โลไมด์ (Lomide), โลเพอร์ไมด์ (Lopermide) ฯลฯ

ยาถ่าย/ยาระบาย

 • น้ำมันละหุ่ง (Castor oil)
 • เซนนา (Senna) เป็นสารเซนโนไซด์ที่เตรียมได้จากใบและฝักมะขามแขก ชื่อทางการค้า : เสโนคอต (Senokot)
 • บิซาโคดิล (Bisacodyl) ชื่อทางการค้า : ดัลโคแลกซ์ (Dulcolax), แลกซ์โคดิล (Laxcodyl) ฯลฯ
 • กลุ่มเกลือแมกนีเซียม (Magnesium salts)
 • อีแอลพี (Emulsion of Liquid Paraffin – ELP) ชื่อทางการค้า : อาการอล (Agarol), อีแอลพี (ELP) ฯลฯ
 • สารเพิ่มกากใย (Bulk-forming agents)
  • ซิลเลียม (Psyllium) ชื่อทางการค้า : อาจิโอแลกซ์ (Agiolax), เมตามูซิล (Metamucil) ฯลฯ
  • อิสพากัวลาฮัสก์ (Ispaghula husk) ชื่อทางการค้า :
  • รำข้าว เช่น รำข้าวโอ๊ต (Oat bran)

ยารักษาพยาธิ

 • อัลเบนดาโซล (Albendazole) ชื่อทางการค้า : อัลเบน (Alben), อัลซอล (Alzol), ซีเบน (Zeben), เซนเทล (Zentel) ฯลฯ
 • มีเบนดาโซล (Mebendazole) ชื่อทางการค้า : ฟูกาคาร์ (Fugacar), มีเบน (Meben) ฯลฯ
 • นิโคลซาไมด์ (Niclosamide) ชื่อทางการค้า : โยเมซาน (Yomesan) ฯลฯ
 • พราซิควอนเทล (Praziquantel) ชื่อทางการค้า : พราควอนเทล (Praquantel), พราไซต์ (Prazite) ฯลฯ
 • ปิเปอราซีน (Piperazine)
 • ไพแรนเทลพาโอเมต (Pyrantel pamoate) ชื่อทางการค้า : ไพราแพม (Pyrapam)
 • ปวกหาด (ได้จากสมุนไพรมะหาด)

ยาคลายกล้ามเนื้อ

 • เมโทคาร์บามอล (Methocarbamol) ชื่อทางการค้า : แล็กเซน (Laxan), ไมโอมีทอล (Myomethol) ฯลฯ
 • คาริโซโพรดอล (Carisoprodol) ชื่อทางการค้า : คาริทาโซน (Caritasone), เซนพาดอล (Cenpadol)
 • ทอลเพอริโซน (Tolperisone) ชื่อทางการค้า : ไบโอคาล์ม (Biocalm), ไมโดคาล์ม (Mydocalm), ไมโดโน (Mydono) ฯลฯ

ยาทางจิตประสาท

 • ไดอะซีแพม (Diazepam) ชื่อทางการค้า : ไดอะพีน (Diapine), วาเลียม หรือ แวเลียม (Valium), ยาสวนทวารสะเตโซลิด (Stesolid rectal tube) ฯลฯ
 • อะมิทริปไทลีน (Amitriptyline) ชื่อทางการค้า : ทริปทานอล (Tryptanol), ทริปทา (Tripta), ทริปไทลีน (Triptyline) ฯลฯ
 • อัลปราโซแลม (Alprazolam) ชื่อทางการค้า : ซาแน็กซ์ (Xanax), อัลแนกซ์ (Alnax), แอนเพรส (Anpress) ฯลฯ
 • ฟลูออกซีติน (Fluoxetine) ชื่อทางการค้า : แอนแซค (Anzac), ฟลูออกซีน (Fluoxine), ฟลูแซค (Fluzac), โพรแซค (Prozac) ฯลฯ

ยากันชัก

 • ฟีโนบาร์บิทาล (Phenobarbital) ชื่อทางการค้า : ฟีโนทาล (Phenotal), เมโนบาร์บ (Menobarb) ฯลฯ
 • เฟนิโทอิน (Phenytoin) หรือ ไดเฟนิลไฮแดนโทอิน (Diphenylhydantoin) ชื่อทางการค้า : ไดแลนติน (Dilantin), ไดโทอิน (Ditoin), ไดโทเมด (Ditomed) ฯลฯ
 • ไดอะซีแพม (Diazepam) ชื่อทางการค้า : ไดอะพีน (Diapine), วาเลียม หรือ แวเลียม (Valium), ยาสวนทวารสะเตโซลิด (Stesolid rectal tube) ฯลฯ

ยารักษามาลาเรีย

 • คลอโรควิน (Chloroquine) ชื่อทางการค้า : ไดโรควิน (Diroquine), มาเลียควิน (Maliaquine) ฯลฯ
 • ไพรมาควิน (Primaquine) ชื่อทางการค้า : ไพรมาควิน (Primaquine)
 • ควินิน (Quinine) ชื่อทางการค้า : เจนิน (Genin) ฯลฯ
 • เมโฟลควิน (Mefloquine) ชื่อทางการค้า : เมควิน (Mequin)
 • อาร์ทีซูเนต (Artesunate) ชื่อทางการค้า : อาร์ทีซูเนต (Artesunate)
 • เตตราไซคลีน (Tetracycline) ชื่อทางการค้า : เตตราโน (Tetrano) ฯลฯ
  • ดอกซีไซคลีน (Doxycycline) ชื่อทางการค้า : ดอกซิน (Doxin), ดอกไซคลีน (Doxycline), ไวบรามัยซิน (Vibramycin) ฯลฯ

เออร์กอตแอลคาลอยด์

 • ยาบีบมดลูก (Oxytocic drugs)
  • เมทิลเออร์โกเมทรีน (Methylergometrine) ชื่อทางการค้า : ไกเนมีน (Gynaemine), เออร์โกทิล (Ergotyl)
 • ยารักษาไมเกรน (Antimigraine agents)
  • เออร์โกตามีนทาร์เทต (Ergotamine tartrate) ชื่อทางการค้า : คาเฟอร์กอต (Cafergot), ดีแกรน (Degran) ฯลฯ
  • ไดไฮโดรเออร์โกตามีน (Dihydroergotamine) ชื่อทางการค้า : โพลีกอต (Poligot)

ยาอะดรีนาลีน

 • อะดรีนาลีน (Adrenaline) หรือ เอพิเนฟริน (Epinephrine) ชื่อทางการค้า : อะดรีนาลีน แอตแลนติก (Adrenaline Atlantic) ฯลฯ

ยาใช้ภายนอก

 • ขี้ผึ้งรักษากลากเกลื้อน / ขี้ผึ้งวิตฟิลด์ (Whitfield’s ointment)
 • ครีมรักษาโรคเชื้อรา (Antifungal cream)
  • ครีมคีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ชื่อทางการค้า : ไนโซรัล (Nizoral), คัตซิน (Katsin), เคนาโซล (Kenazol), เคโนราล (Kenoral), เคทาซอน (Ketazon) ฯลฯ
  • ครีมไมโคนาโซล (Miconazole) ชื่อทางการค้า : ดาคทาริน (Daktarin), ฟังจิซิล (Fungisil) ฯลฯ
  • ครีมโคลไตรมาโซล (Clotrimazole) ชื่อทางการค้า : คานาซอล (Canazol), แคนดาโซล (Candazole), คาเนสเทน (Canesten) ฯลฯ
 • โซเดียมไทโอซัลเฟต (Sodium thiosulfate)
 • เบนซิลเบนโซเอต (Benzyl benzoate)
 • ยาแก้ผดผื่นคัน / คาลาไมน์โลชั่น (Calamine lotion)
 • ครีมสเตียรอยด์ (Steroid cream)
 • เยนเชียนไวโอเลต หรือ เจนเชียนไวโอเลต (Gentian violet)
 • กลีเซอรีนบอแรกซ์ (Glycerine borax)
 • ยาป้ายตาปฏิชีวนะ (Antibiotic eye ointment)
  • ขึ้ผึ้งป้ายตาเตตราไซคลีน ชื่อทางการค้า : ขี้ผึ้งป้ายตาเทอรามัยซิน (Terramycin), ขี้ผึ้งป้ายตาออริโอมัยซิน (Aureomycin), ขี้ผึ้งป้ายตาคลอร์ทราลิม (Chlortralim)
  • ขี้ผึ้งป้ายตาคลอแรมเฟนิคอล ชื่อทางการค้า : ขี้ผึ้งป้ายตาเคมิเซทีน (Kemicetine), ขี้ผึ้งป้ายตาคลอร์ออฟ (ChlorOph)
  • ขี้ผึ้งป้ายตาโทบรามัยซิน (Tobramycin) ชื่อทางการค้า : ขี้ผึ้งป้ายตาโทเบรกซ์ (Tobrex)
  • ขี้ผึ้งป้ายตาอิริโทรมัยซิน (Erythromycin)
 • ยาหยอดตาปฏิชีวนะ (Antibiotic eye drops)
  • ยาหยอดตาคลอแรมเฟนิคอล ชื่อทางการค้า : ยาหยอดตาทิโฟ (Tifo eye drop), ยาหยอดตาคลอราซิล (Chloracil), ยาหยอดตาคลอร์ออฟ (ChlorOph)
  • ยาหยอดตาโทบรามัยซิน ชื่อทางการค้า : ยาหยอดตาโทเบรกซ์ (Tobrex)
  • ยาหยอดตาอิริโทรมัยซิน
  • ยาหยอดตาเจนตามัยซิน ชื่อทางการค้า : ยาหยอดตาเจนตาออฟ (Genta-Oph)
  • ยาหยอดตาไซโพรฟล็อกซาซิน ชื่อทางการค้า : ยาหยอดตาไซล็อกแซน (Ciloxan)
  • ยาหยอดตาที่มียาปฏิชีวนะหลายชนิดผสมกัน ชื่อทางการค้า : ยาหยอดตาโพลีออฟ (Polyoph)
 • ยาหยอดตาสเตียรอยด์ (Steroid eye drops)
  • ยาหยอดตาเพรดนิโซโลน ชื่อทางการค้า : ยาหยอดตาเพรดฟอร์ต (Pred-Forte), ยาหยอดตาอินฟ์-ออฟ (Inf-Oph)
  • ยาหยอดตาฟลูออโรเมโทโลน (Fluorometholone) ชื่อทางการค้า : ยาหยอดตาเอฟเอ็มแอล (FML), ยาหลอดตาฟลูคอน (Flucon)
  • ยาหยอดตาชนิดที่มีสเตียรอยด์ผสมกับยาปฏิชีวนะ เช่น เด็กซ์ออฟ (DexOph), ไอเด็กซ์ (Eyedex), โซฟราเด็กซ์ (Sofradex)
 • ยาหยอดหูปฏิชีวนะ (Antibiotic ear drops)
  • ยาหยอดหูขององค์การเภสัชกรรม (Nitrofurazone ear drops)
  • ยาหยอดหูคลอแรมเฟนิคอล ชื่อทางการค้า : ยาหยอดหูซิลไมเซทิน (Silmycetin)
  • ยาหยอดหูโอฟล็อกซาซิน ชื่อทางการค้า : ยาหยอดหูทาริวิด (Tarivid Otic)
 • ยาละลายขี้หู (Cerumenolytic agents)
 • ยาหยอดตาลดการอักเสบ ชื่อทางการค้า : ฮิสตาออฟ (Hista-Oph), ออฟซิลเอ (Opsil-A), แอนทาซาลเลิร์ก (Antazalerge), สเปอร์ซาลเลิร์ก (Spersallerg) ฯลฯ
 • น้ำตาเทียม (Artificial tear) ชื่อทางการค้า : ออฟซิลเทียร์ส (Opsil Tears), แล็คออฟ (Lac-Oph), ไอซอปโทเทียร์ส (Isopto Tears)
 • น้ำเกลือ (Saline)
 • ยาหยอดหู

ยาบำรุง กลูโคส เกลือแร่

 • กลูโคส (Glucose)
 • แคลเซียมกลูโคเนต (Calcium gluconate)
 • วิตามินเอ (Vitamin A)
 • วิตามินบี1 (Vitamin B1)
 • วิตามินบี2 (Vitamin B2)
 • วิตามินบี6 (Vitamin B6)
 • วิตามินบี 1-6-12 (Vitamin B1-6-12)
 • วิตามินบีรวม (Vitamin B complex)
 • วิตามินซี (Vitamin C)
 • วิตามินอี (Vitamin E)
 • วิตามินรวม (Mutivitamin)
 • ยาบำรุงโลหิต (Antianemics)
 • ผงน้ำตาลเกลือแร่ / โออาร์เอส (Oral rehydration salts – ORS)

อื่น ๆ

 • ยารักษาสิว
 • ยารักษามะเร็ง
 • อันตรายของการใช้ยา
 • การแพ้ยา
 • ข้อควรระวังในการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และในทารก
 • รายชื่อยา