Editorial Policy

นโยบายการกลั่นกรองเนื้อหา

Editorial Policy เป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและการตัดสินใจในการเผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์เมดไทย ดังนั้น Editorial Policy จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยประกาศหลักการเพื่อให้ผู้เขียนเนื้อหาลงเว็บไซต์ของเราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เราจึงขอเสนอ Editorial Policy ของเว็บไซต์เรา ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
  • เว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพให้กับผู้ใช้งานโดยเน้นที่ความถูกต้องและเป็นประโยชน์
  • เนื้อหาที่เผยแพร่จะเป็นเนื้อหาที่มีความน่าเชื่อถือและมีความน่าสนใจสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
 2. หลักการเผยแพร่เนื้อหา
  • เนื้อหาที่จะเผยแพร่ต้องมีความถูกต้อง ใช้แหล่งที่มีความเชี่ยวชาญเป็นต้นและไม่มีการปรับแต่งข้อมูลใด ๆ
  • เราไม่แพร่เนื้อหาที่ไม่สมเหตุสมผล หรือมีความเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน
  • เราไม่เผยแพร่เนื้อหาที่มีความไม่เหมาะสม เช่น เนื้อหาที่มีคำหยาบคาย การเรียกร้องเรียกร้อง การล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น
  • ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้โดยง่าย
 3. การตรวจสอบเนื้อหา
  • ผู้ดูแลเว็บไซต์จะตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหามีความถูกต้องและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
  • การตรวจสอบจะใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และตรวจสอบโดยผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาสุขภาพ
 4. การควบคุมคุณภาพ
  • เราจะควบคุมคุณภาพเนื้อหาในเว็บไซต์เพื่อให้มีความเหมาะสมและมีคุณภาพสูงสุดอยู่เสมอ
 5. การแก้ไขข้อผิดพลาด
  • เมื่อพบข้อผิดพลาดในเนื้อหา เราจะแก้ไขโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  • หากผู้ใช้งานต้องการแจ้งข้อผิดพลาด เราจะตอบกลับผู้ใช้งานโดยเร็วที่สุดและแก้ไขข้อผิดพลาดตามที่เห็นสมควร
 6. การสนับสนุนและโฆษณา
  • เรามีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
  • ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะไม่ถูกเผยแพร่หรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน
 7. การลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น
  • เราอาจจะมีการลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นโดยไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น
  • เราจะไม่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 8. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
  • เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้เป็นเอกสารที่ทำหน้าที่กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ของเราถือว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว