ผลวิจัยญี่ปุ่นชี้ว่าซุปไก่สกัดช่วยเพิ่มออกซิเจนให้สมอง มีผลต่อความจำ !

ซุปไก่สกัด

ซุปไก่สกัด (Essence of Chicken หรือ EOC, EC) คือ เครื่องดื่มสีน้ำตาลเข้มที่สกัดจากเนื้อไก่ จัดเป็นอาหารฟังก์ชั่น* ที่เป็นที่รู้จักและนิยมกันมานานหลายพันปีแล้วในหมู่ชาวจีน เนื่องจากชาวจีนมีความเชื่อกันว่า ซุปไก่อุดมนั้นไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์มากมาย สามารถช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรง ช่วยให้ฟื้นไข้ได้เร็ว บำรุงโลหิตสำหรับสตรีตั้งครรภ์ และอาจมีสรรพคุณช่วยฟื้นฟูอาการเหนื่อยล้าทางสมองและร่างกาย และยังอาจช่วยกระตุ้นความจำได้ด้วย

ด้วยเหตุนี้ ในช่วงระยะ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์จึงต่างได้ให้ความสนใจและเริ่มทำการค้นคว้าวิจัยเพื่อพิสูจน์ความเชื่อที่มีต่อซุปไก่สกัด ทำให้ปัจจุบันมีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านสุขภาพมากมาย โดยเฉพาะในเรื่องผลต่อการทำงานของสมอง โดยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บางส่วนที่พิสูจน์คุณประโยชน์ของซุปไก่สกัดไว้ มีดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : อาหารฟังก์ชั่น (Functional food) คือ อาหารหรือสารใด ๆ ที่อยู่ในรูปธรรมชาติหรือที่ถูกแปรรูปไปเพื่อให้ประโยชน์ต่อสุขภาพอันนอกเหนือจากที่ได้รับจากอาหารที่รับประทานกันในชีวิตประจำวัน อาหารฟังก์ชั่นจึงทำหน้าที่มากกว่าอาหารตามปกติในชีวิตประจำวัน มีบทบาทในการลดความเสี่ยงของโรคและช่วยให้มีสุขภาพดีขึ้น

ซุปไก่สกัดช่วยเพิ่มออกซิเจนให้สมอง

จากการศึกษาของนักวิจัยชาวญี่ปุ่น Konagai และคณะ เมื่อปี 2013 ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยทางคลินิกแบบสุ่มในกลุ่มอาสาสมัครผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีจำนวน 12 ราย โดยให้รับประทานซุปไก่สกัดจริงและซุปไก่สกัดหลอกทุกวันติดต่อกัน 7 วัน และให้ทำแบบทดสอบการทำงานของสมองชุดต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการทดลอง และมีการตรวจวัดปริมาณของออกซีฮีโมโกลบิน (Oxy-Hemoglobin) ที่บริเวณสมองส่วนหน้าด้วยเครื่อง Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) ผลการทดลองพบว่า ซุปไก่สกัดช่วยให้เลือดสามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำ การคิด การตัดสินใจได้ดีขึ้น[1]

ซุปไก่สกัดมีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถด้านการจดจำขณะทำงาน
ซุปไก่สกัดมีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถด้านการจดจำขณะทำงาน

ซุปไก่สกัดกับผลต่อการทำงานของสมอง

1. ซุปไก่สกัดมีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถด้านการจดจำขณะทำงาน จากผลการสังเคราะห์งานวิจัยเมื่อปี 2019 โดยใช้การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของการบริโภคซุปไก่สกัดต่อการเพิ่มความสามารถการทำงานของสมองด้านการจดจำขณะทำงาน ซึ่งรวบรวมผลจากอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีจำนวน 794 ราย พบว่ากลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดทุกวันมีผลทำงานของสมองในด้านความจำขณะทำงานและการรับรู้เข้าใจที่ดีขึ้นในกลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดี[12]

2. ซุปไก่สกัดมีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถด้านการจดจำและช่วยให้ความจำระยะสั้นดีขึ้น การศึกษาของผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ และคณะ เมื่อปี 2018 ที่ได้ทำการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัคร 235 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ให้ดื่มซุปไก่สกัดจริงและดื่มซุปไก่สกัดหลอกเป็นประจำต่อเนื่องกัน 2 สัปดาห์ และติดตามผลเพื่อตรวจวัดค่าการทำงานของสมองโดยใช้แบบทดสอบสมองชุดต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับ ผลการทดลองพบว่า ซุปไก่สกัดมีส่วนช่วยเพิ่มความจำในขณะทำงาน (Working memory) แลความจำระยะสั้น (short-term memory) ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีภาวะเครียดในระดับปานกลางและสูงจากการทำงานและใช้ชีวิตประจำวัน[11]

ประโยชน์ของซุปไก่สกัด
ซุปไก่สกัดมีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถด้านการจดจำและช่วยให้ความจำระยะสั้นดีขึ้น

3. ซุปไก่สกัดช่วยเพิ่มความสามารถด้านการจดจำโดยเฉพาะความจำระยะสั้นในกลุ่มคนวัยทำงานที่มีภาวะเครียดหรือวิตกกังวลสูง การศึกษาของ Chan และคณะ เมื่อปี 2016 ได้ทำการศึกษาทดลองทางคลินิกในกลุ่มอาสาสมัครวัยทำงานที่มีอายุเฉลี่ย 32-34 ปี ซึ่งมีภาวะเครียดจำนวน 102 คน โดยกลุ่มแรกให้ดื่มซุปไก่สกัดจริงและอีกกลุ่มให้ดื่มซุปไก่สกัดหลอก โดยให้ดื่มต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ แล้วทำการวัดผลโดยใช้แบบทดสอบการทำงานของสมองในส่วนของความจำด้านต่าง ๆ ผลการทดลองพบว่า กลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดจริงจะทำคะแนนการทดสอบด้วยวิธี Form-color associative memory ซึ่งแสดงผลของความสามารถด้านการเรียนรู้และความจำระยะสั้นได้ดีกว่ากลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดหลอก[10]

4. ซุปไก่สกัดอาจช่วยลดความเครียด สมองปลอดโปร่ง และมีอารมณ์ดีขึ้น จากการศึกษาของ Benton และคณะ เมื่อปี 2015 ที่ได้ทำการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครวัยหนุ่มสาวจำนวน 46 ราย โดยให้กลุ่มแรกดื่มซุปไก่สกัดจริงและอีกกลุ่มดื่มซุปไก่สกัดหลอก ผลการทดลองพบว่า ผู้ที่ดื่มซุปไก่สกัดจริงต่อเนื่องเป็นเวลา 10 วัน มีความเครียดลดลง สมองปลอดโปร่ง และมีอารมณ์ดีขึ้น[9]

5. ซุปไก่สกัดช่วยทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีแรง และสามารถทำแบบทดสอบความจำได้เร็วและดีขึ้น จากการศึกษาของ Benton และ Young เมื่อปี 2015 ที่ได้ทำการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีจำนวน 147 คน ผลการทดลองพบว่า กลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 วัน สามารถทำแบบทดสอบความจำได้ถูกต้องแม่นยำขึ้นและใช้เวลาในการคิดตัดสินใจได้เร็วขึ้นและระดับของคอร์ติซอลในเลือดก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดหลอก (คอร์ติซอลมีผลสัมพันธ์กับความจำที่ลดลง) ส่วนผลการศึกษาทางด้านอารมณ์ก็พบว่า กลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดจะรู้สึกมีแรงและกระปรี้กระเปร่าขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการลดความเหนื่อยล้าจากการใช้สมอง[8]

ประโยชน์ซุปไก่สกัด
ซุปไก่สกัดช่วยทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีแรง และสามารถทำแบบทดสอบความจำได้เร็วและดีขึ้น

6. ซุปไก่สกัดช่วยให้สมองฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้า จากการศึกษาวิจัยในญี่ปุ่นของ Yamano และคณะ เมื่อปี 2013 ซึ่งได้ทำการศึกษากับอาสาสมัครผู้ชายที่มีสุขภาพดีจำนวน 20 คน โดยให้ดื่มซุปไก่สกัดจริงและซุปไก่สกัดหลอก หลังอาหารเช้าและเย็นเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยผู้เข้าร่วมวิจัยถูกกำหนดให้ทำงานที่ต้องเรียนรู้จดจำซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียด มีผลทำให้สมองเกิดความเหนื่อยล้า หลังจากนั้นให้ทำแบบทดสอบความจำ ผลการทดลองพบว่า อาสาสมัครที่ดื่มซุปไก่สกัดจริงมีอาการอ่อนเพลียลดลงและทำงานที่ต้องใช้สมาธิได้ดีขึ้น[7]

7. ซุปไก่สกัดอาจมีผลช่วยให้ความสามารถในการจดจำดีขึ้น การศึกษาของ Azhar และคณะ เมื่อปี 2008 ได้ศึกษาวิจัยถึงผลของซุปไก่สกัดที่ผลิตขายในท้องตลาดซึ่งมีผลต่อความเครียดและความจำกับอาสาสมัครที่เป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 ทั้งหญิงและชายที่มีอายุระหว่าง 22-24 ปี จำนวน 69 ราย โดยให้ดื่มซุปไก่สกัดเทียบกับซุปหลอกทุกวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ และทำการวัดผลโดยใช้ชุดทดสอบ Digit span (เพื่อวัดสมาธิและความอดทนต่อความเครียด), Arithmetic (เพื่อวัดความวิตกกังวล) และ Letter number sequencing (เพื่อวัดความจำ) ร่วมกับเครื่อง Electro-encephalogram EEG (เพื่อวัดการทำงานของสมอง) วัดคลื่นสมองเทียบกันทั้งก่อนและหลังการทดลอง ซึ่งผลการทดลองพบว่า นักศึกษาที่ดื่มซุปไก่สกัดจะมีความสามารถในการจดจำดีกว่าผู้ที่ดื่มซุปหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ[6]

8. ซุปไก่สกัดช่วยลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิความจำด้านต่าง ๆ ในปี 2003 Zain และ Syedsahiljamalulail ได้ทำการศึกษาวิจัยในกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นนักศึกษาแพทย์ที่มีความเครียดเนื่องจากอยู่ระหว่างการเตรียมตัวสอบจำนวน 164 ราย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ดื่มซุปหลอก, กลุ่มที่ดื่มซุปผสมคารจีแนน และกลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดจริง โดยให้ดื่มทุกวันเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ทั้งนี้อาสาสมัครทั้ง 3 กล่มจะต้องทำแบบสอบถามเพื่อวัดความเครียดและประสิทธิภาพความจำด้านต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังวิจัย ซึ่งจากผลการวิจัยก็พบว่า กลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดมีความเครียดลดลงและสามารถทำคะแนนโดยรวมได้ดีกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ (แม้คะแนนแตกต่างกันทางสถิติก็จริง แต่ก็ต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น)[5]

9. สารโปรตีนและกรดอะมิโนที่พบในซุปไก่สกัดมีส่วนช่วยเสริมการรักษาทางจิตเวชของผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวล การศึกษาของ Azhar และคณะ เมื่อปี 2001 พบว่าซุปไก่สกัดอาจมีส่วนช่วยทำให้สารชีวเคมีในสมองเกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลสามารถฟื้นตัวได้ดีขึ้น รวมทั้งช่วยให้ความดันโลหิต และการเต้นของชีพจรทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย[4]

10. ซุปไก่สกัดช่วยเพิ่มขึ้นอัลฟาในสมอง (คลื่นอัลฟานี้แสดงถึงความมีสมาธิและความสงบในจิตใจ) รายงานผลวิจัยจากการประชุมวิชาการของสมาคมนักโภชนาการแห่งสหรัฐอเมริกาประจำปี 2001 เมื่อให้อาสาสมัครดื่มซุปไก่สกัดแล้วทำการตรวจคลื่นอัลฟาในสมอง พบว่ากลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดจริงมีคลื่นอัลฟาเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดหลอก[3]

11. ซุปไก่สกัดช่วยฟื้นคืนสภาพจากความเหนื่อยล้าของสมองและช่วยลดความเครียดระหว่างการทำงานให้น้อยลงได้ จากการศึกษาวิจัยของ Nagai และคณะจากสถาบันวิจัยเมืองโอซาก้า เมื่อปี 1996 ที่ได้ทำการทดลองในกลุ่มอาสาสมัครนักเรียนชายที่มีสุขภาพดีจำนวน 20 ราย ที่ไม่เคยดื่มซุปไก่สกัดมาก่อน โดยให้กลุ่มหนึ่งดื่มซุปไก่สกัดจริงและอีกกลุ่มดื่มซุปไก่หลอกทุก ๆ เช้าติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน (วันละ 2 ขวด ขวดละ 70 มิลลิลิตร) หลังจากนั้นจึงทำการตรวจหาปริมาณสารที่เกี่ยวกับความเครียด (คอร์ติซอล) ในเลือดและวัดประสิทธิภาพการทำงานของสมองด้วยการให้ทำการทดสอบการใช้สมองทางคณิตศาสตร์ (คิดเลขในใจ) และทดสอบความจำระยะสั้นก่อนและหลังจากดื่มซุปไก่สกัด ผลการทดลองพบว่า ผู้ที่ดื่มซุปไก่สกัดมีความอ่อนล้าของสมองและความเครียดระหว่างการทำงานน้อยลง และสามารถทำแบบทดสอบได้ผิดพลาดน้อยกว่ากลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดหลอก[2]

ประโยชน์จากซุปไก่สกัด
ซุปไก่สกัดช่วยฟื้นคืนสภาพจากความเหนื่อยล้าของสมองและช่วยลดความเครียดระหว่างการทำงานให้น้อยลงได้

ประโยชน์ของซุปไก่สกัดด้านอื่น ๆ

1. ซุปไก่สกัดช่วยให้ร่างกายกำจัดของเสียจำพวกแอมโมเนียและแลคเตทที่เกิดขึ้นในระหว่างออกกำลังกาย ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการกล้ามเนื้ออ่อนล้าและตะคริวออกไปได้เร็วขึ้น การศึกษาของ Dr.Lo และคณะ เมื่อปี 2005 ซึ่งได้ทำการศึกษาวิจัยทางคลินิกในกลุ่มผู้ออกกำลังกายจำนวน 12 ราย โดยให้กลุ่มแรกดื่มซุปไก่สกัดจริงและอีกกลุ่มดื่มซุปไก่สกัดหลอกหลังการออกกำลังกายต่อเนื่องโดยการวิ่งบนลู่เป็นเวลา 30 นาทีและเพิ่มการออกกำลังกายไปจนถึงระดับที่มีการเต้นของหัวใจสูงสุดตามที่กำหนด (ซึ่งจะทำให้เกิดการสะสมของของเสียจำพวกแอมโมเนียและแลคเตทที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงาน แล้วส่งผลให้เกิดอาการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อและร่างกาย)[13]

ผลวิจัยซุปไก่สกัด
ซุปไก่สกัดช่วยให้ร่างกายกำจัดของเสียจำพวกแอมโมเนียและแลคเตทที่เกิดขึ้นในระหว่างออกกำลังกาย

2. ซุปไก่สกัดช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อรับประทานร่วมกับข้าวขัดขาวซึ่งเป็นอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลสูง การศึกษาของ Soong และคณะ เมื่อปี 2015 ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยในอาสาสมัรครผู้ชายที่มีสุขภาพดีจำนวน 16 คน ซึ่งได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของข้าวขัดขาวร่วมกับซุปไก่สกัด และทำการตรวจระดับน้ำตาลและอินซูลินในเลือดช่วงก่อนอาหารและทุก ๆ 15 นาทีในชั่วโมงแรก และทุก ๆ 30 นาทีหลังจากรับประทานข้าว ผลการศึกษาพบว่า การรับประทานข้าวขัดขาวคู่กับซุปไก่สกัดที่ให้กรดอะมิโนมีผลช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยเพิ่มความไวในการตอบสนองของอินซูลิน แต่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับอินซูลิน นอกจากนี้ยังมีการวิจัยต่อเนื่องถึงผลของซุปไก่สกัดเมื่อรับประทานร่วมกับขนมปังก็พบว่ากลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดคู่กับการรับประทานขนมปังจะมีระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากการรับประทานขนมปังลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ดื่มซุปไก่สกัด ซึ่งเป็นผลมาจากกรดอะมิโนและเปปไทด์ต่าง ๆ ที่อยู่ในซุปไก่สกัดmujมีผลช่วยควบคุมค่าน้ำตาลในเลือดเมื่อรับประทานร่วมกับอาหารที่ให้ค่าดัชนีน้ำตาลสูง[17]

3. ซุปไก่สกัดช่วยเพิ่มระดับสารอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและเสริมภูมิคุ้มกันให้ทารกที่ดื่มนมมารดา Dr.Chao และคณะ เมื่อปี 2004 จากโรงพยาบาลแพทย์ไทเป (ไต้หวัน) ได้ทำการศึกษาทดลองกับอาสาสมัครหญิงตั้งครรภ์ที่มีสุขภาพดีจำนวน 30 ราย โดยให้ดื่มซุปไก่สกัดวันละ 3 ครั้ง (ครั้งละ 1 ขวด) ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า ระดับของ Lactoferrin, EGF และ TGF-b2 ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่เสริมภูมิคุ้มกันในน้ำนมเพิ่มขึ้น[15]

ซุปไก่สกัดมีประโยชน์อย่างไร
ซุปไก่สกัดช่วยเพิ่มระดับสารอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและเสริมภูมิคุ้มกันให้ทารกที่ดื่มนมมารดา

4. ซุปไก่สกัดช่วยกระตุ้นให้สตรีหลังคลอดสร้างน้ำนมได้เร็วขึ้นและปริมาณน้ำนมที่หลั่งออกมาในแต่ละครั้งก็มีมากขึ้นด้วย โดยเป็นการศึกษาของ Dr.Li และคณะ เมื่อปี 1997 ทำการศึกษาวิจัยทางคลินิกในสตรีหลังคลอดของมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ซุนยัดเซนจำนวน 235 ราย (แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารหลังคลอดตามปกติ, กลุ่มที่ 2 ได้รับแกงสูตรกระตุ้นการหลั่งน้ำนมและอาหารหลังคลอด และกลุ่มที่ 3 ได้รับซุปไก่สกัดร่วมกับอาหารหลังคลอด) ผลการทดลองพบว่า กลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 วัน มีการหลั่งน้ำนมในปริมาณที่สูงกว่าสองกลุ่มแรก[16]

ซุปไก่สกัดโภชนาการ
ซุปไก่สกัดช่วยกระตุ้นให้สตรีหลังคลอดสร้างน้ำนมได้เร็วขึ้นและปริมาณน้ำนมที่หลั่งออกมาในแต่ละครั้งก็มีมากขึ้นด้วย

5. ซุปไก่สกัดช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญอาหารเพื่อให้พลังงานของร่างกาย จากการศึกษาของ Dr.Geissler และคณะ เมื่อปี 1989 ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยในกลุ่มอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีจำนวน 20 ราย โดยให้กลุ่มแรกดื่มซุปไก่สกัดและอีกกลุ่มดื่มน้ำเปล่า แล้วทำการวัดอัตราการเผาผลาญอาหารเพื่อให้พลังงานทุก ๆ 15 นาที ติดต่อกันเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่า อัตราการเผาผลาญอาหารเพื่อเป็นพลังงานเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 15 นาทีแรก ส่งผลให้อาสาสมัครรู้สึกมีแรงเพิ่มขึ้น (การทดลองนี้เป็นการเปรียบเทียบโดยการนำอาหารมาเทียบกับน้ำเปล่า ซึ่งไม่ถูกต้องในยุคปัจจุบันที่มักจะใช้วิธีเทียบซุปไก่สกัดกับสารอาหารอื่น ๆ เช่น โปรตีนหรือคอลลาเจน เพราะปกติแล้วเมื่อเรากินอาหารอะไรเข้าไป ร่างกายก็จะมีการย่อยอาหารและทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว ผลการทดลองนี้จึงยังไม่แน่ชัดว่าซุปไก่สกัดจะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญอาหารได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะต้องมีการศึกษาทดลองต่อไป)[14]

ซุปไก่สกัดดีจริงหรือหลอก
ซุปไก่สกัดช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญอาหารเพื่อให้พลังงานของร่างกาย

ข้อควรรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับซุปไก่สกัด

 • อาหารฟังก์ชั่นไม่ใช่อาหารหลักและไม่สามารถทดแทนอาหารหลักได้ แต่เป็นอาหารที่รับประทานเพื่อเสริมสารอาหารที่เราอาจได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเท่านั้น ซึ่งในแง่คุณค่าของสารอาหารนั้น หากนำซุปไก่สกัดมาเทียบกับอาหารหลัก ซุปไก่สกัด 1 ขวด ปริมาณ 42 มิลลิลิตร จะให้โปรตีน 3.2 กรัม (เทียบเท่ากับไข่ไก่ ½ ฟอง) และให้ธาตุเหล็กประมาณ 0.2 กรัม (เทียบเท่ากับนมสดรสจืด 1 กล่อง) แต่ในแง่ของคุณประโยชน์เพิ่มเติม ซุปไก่สกัดจะมีส่วนประกอบของสารไดเปปไทด์ เช่น สารแอนเซอรีน (Anserine) ที่ช่วยเพิ่มการหมุนเวียนออกซิเจนไปยังสมอง มีผลช่วยลดความเครียดและเสริมประสิทธิภาพการทำงานของสมอง และสารคาร์โนซีน (Carnosine) ที่อาจช่วยฟื้นฟูอาการเหนื่อยระหว่างออกกำลังกายโดยลดการสะสมของกรดแลคติกในกล้ามเนื้อ
 • แม้มีผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัยซุปไก่สกัดจะแสดงประสิทธิผลของซุปไก่สกัดต่อสมองในทางบวก แต่บางงานวิจัยก็เป็นเพียงการทดลองขนาดเล็กและทดลองในกลุ่มคนบางช่วงอายุเท่านั้น จึงยังต้องมีการศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพของซุปไก่สกัดในกลุ่มทดลองขนาดใหญ่ที่มีความแตกต่างกันต่อไป
 • ผู้บริโภคควรรับประทานซุปไก่สกัดในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพราะในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาใดที่สามารถระบุปริมาณของการบริโภคซุปไก่สกัดที่ปลอดภัยได้อย่างแน่ชัด แม้ว่าซุปไก่สกัดจะไม่ทำให้เกิดพิษหรือเป็นอันตรายใด ๆ ต่อหนูทดลอง และคนส่วนใหญ่อาจบริโภคซุปไก่สกัดได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็ตาม
 • การบริโภคซุปไก่สกัดในปริมาณมากอาจทำให้มีการสะสมกรดยูริกส่วนเกินไว้ในร่างกาย หากกรดยูริกตกตะกอนอยู่ตามข้อ ผนังหลอดเลือด ไต และอวัยวะต่าง ๆ อาจทำให้ป่วยเป็นโรคเก๊าท์ได้
 • ควรเลือกผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัดที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท และต้องมีเครื่องหมายรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงโรคติดต่อที่อาจแพร่กระจายผ่านอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ได้ อย่างเช่น โรคไข้หวัดนก
เอกสารอ้างอิง
 1. Konagai C, Watanabe H, Abe K, Tsuruoka N, Koga Y. Effects of essence of chicken on cognitive brain function: a near-infrared spectroscopy study. Biosci Biotechnol Biochem. 2013;77(1):178-81.
 2. Nagai H, Harada M, Nakagawa M, Tanaka T, Gunadi B, Setiabudi ML, Uktolseja JL, Miyata Y. Effects of chicken extract on the recovery from fatigue caused by mental workload. Appl Human Sci. 1996 Nov;15(6):281-6.
 3. Kotchabhakdi, N., Chindaduangratn, C. and Longworth, W.C.A. 2001. Effect of drinking of the essence of chicken on subjective moods, brain electrical and serum cortisal. Food & Nutrition Conference & Exhibition 2001. American Dietitian Association. 20-23 October 2001, St. Louis: USA.
 4. Azhar, M.Z., Abdul, R.K., and Mohsin S.S.J. The Use of Chicken Essence as an Adjunct to Psychotherapy in Anxious Subjects-A Clinical Assessment, Mal J Psy. 2001 March;9(1):1-10.
 5. Zain AM, Syedsahiljamalulail S. Effect of taking chicken essence on stress and cognition of human volunteers. Malays J Nutr. 2003 Mar;9(1):19-29.
 6. Azhar MZ, et al. Effect of taking chicken essence on cognitive functioning of normal stressed human volunteers. Mal J Med Health Sci. 2008;4(1):57-68.
 7. Yamano E, Tanaka M, Ishii A, Tsuruoka N, Abe K, Watanabe Y. Effects of chicken essence on recovery from mental fatigue in healthy males. Med Sci Monit. 2013 Jul 8;19:540-7.
 8. Benton D and Young H. The effect of chicken essence on cognition & mood: A randomized controlled trial. Curr Top Nutraceutical Res. 2015;13(2):61-70.
 9. Young H, Benton D, Carter N. The effect of chicken extract on mood, cognition and heart rate variability. Nutrients. 2015 Jan 29;7(2):887-904.
 10. Chan L, Wang HM, Chen KY, et al. Effectiveness of essence of chicken in improving cognitive function in young people under work-related stress: A randomized double-blind trial. Medicine. 2016 May;95(19).
 11. Suttiwan, Panrapee, Pongsak Yuktanandana, and Sakkaphat Ngamake. Effectiveness of Essence of Chicken on Cognitive Function Improvement: Randomized Controlled Clinical Trial. Nutrients 2018; 10(7): 845.
 12. Darel Wee Kiat Toh, Chun Hong Wong, Johnson Fam & Jung Eun Kim. Daily consumption of essence of chicken improves cognitive function: a systematically searched meta-analysis of randomized controlled trials. Nutritional Neuroscience. 2019.
 13. Lo HI, Tsi D, Tan AC, Wang SW, Hsu MC. Effects of postexercise supplementation of chicken essence on the elimination of exercise-induced plasma lactate and ammonia. Chin J Physiol. 2005 Dec 31;48(4):187-92.
 14. Geissler C, Boroumand-Naini M, Tomassen C. Large acute thermic response to chicken essence in humans. Nutr Rep Int 1989; 39: 547-556.
 15. Chao JC, Tseng HP, Chang CW, Chien YY, Au HK, Chen JR, Chen CF. Chicken extract affects colostrum protein compositions in lactating women. J Nutr Biochem. 2004 Jan;15(1):37-44.
 16. Li XM et al. Effects of essence of chicken on postnatal lactation. Chin. J. Pract. Gynecol. Obstet. 1997;13:295-296.
 17. Soong YY, et al. Effect of co-ingestion of amino acids with rice on glycaemic and insulinaemic response. British Journal of Nutrition. 2015 Dec 14;114(11):1845-51.

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (Medthai)

เมดไทย
เมดไทย (Medthai) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา สมุนไพร แม่และเด็ก ฯลฯ เราร่วมมือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด